Zapraszamy do Serduszka !

“W Sercu Rodziny” – program wychowawczy Przedszkola Serduszko

W Sercu Rodziny

„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż
.

Janusz Korczak

Przedszkole „Serduszko” na przestrzeni 30 lat pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej, prowadzi swą działalność w duchu idei, którą sformułował Janusz Korczak – prekursor polskiej myśli pedagogicznej. Na tej podstawie stworzono program wychowawczy pod hasłem „W sercu rodziny”. Podkreślamy w ten sposób familiarny charakter „Serduszka” oraz to, że w naszej pracy dydaktyczno-opiekuńczej staramy się współpracować ściśle z rodzicami, stwarzając przedszkolną przestrzeń na wzór rodzinnego domu. Jesteśmy jak gdyby jego przedłużeniem, uzupełnieniem. Janusz Korczak pisał, że wychowanie nie oznacza „formowania przyszłego człowieka” według utartego schematu. „Nie ma dzieci – są mali ludzie”, dlatego też małego człowieka trzeba najpierw poznać, a następnie podjąć z nim dialog. Odpowiednia metoda wychowawcza to poszukiwanie drogi zrozumienia małego człowieka, współpraca z nim oraz z rodzicem, oparta na wzajemnym szacunku i porozumieniu. Wychowawcy Korczak radził, by nie decydował za dziecko jakim ma być człowiekiem, lecz wydobywał z niego tę osobę, którą naprawdę jest.  Poznać oznacza: nie oceniać, zauważyć słabe i mocne strony, lęki i ambicje, sposób komunikowania się ze światem. Podstawą właściwego wychowania jest według Korczaka – zaufanie, miłość i szacunek dla dziecka.


Samodzielna aktywność dziecka: stworzenie szansy i przestrzeni kreatywności w duchu odpowiedzialności za wspólnotę. Dlatego nasze zajęcia to jednocześnie wydobycie indywidualnych zdolności jak i złożenie ich w całość w poczuciu przynależności do grupy. Dzieci tworzą razem, ale jednocześnie każde w unikalny sposób, właściwy sobie, pokazuje własny talent plastyczny, muzyczny bądź ruchowy. 

Odpowiedzialność za nasz wspólny dom: wdrażanie do domowych obowiązków poprzez sprzątanie przestrzeni zabawy, drobna pomoc podczas posiłków. Wychowanek czuje, że to jego obowiązkiem jest dbać o czystość i ład miejsca, w którym czuje się gospodarzem, a nie tylko gościem.

Akceptacja i wzajemne zaufanie: w „Serduszku” od lat pracuje sprawdzona kadra. Zna po imieniu każde dziecko, interesuje się jego wewnętrznym światem, emocjami, pasjami. Wychowankowie wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie w problemach, a żaden z ich deficytów nie będzie zbagatelizowany albo wyśmiany. Akceptacja i troska to wyznaczniki naszej pracy z małym człowiekiem.

– Integracja społeczności przedszkolnej: Prowadząc „Serduszko” dbamy o to, by nie tylko zbliżać do siebie naszych podopiecznych, pomagać im budować prawidłowe relacje koleżeńskie, ale też staramy się stwarzać ich najbliższym (rodzicom, dziadkom, rodzeństwu) przestrzeń do spotkać, poznawania się, wymiany spostrzeżeń. Dlatego stałym i nieodzownym elementem dydaktyki „Serduszka” są festyny, rajdy górskie, kuligi. Zależy nam na tym, by bycie razem sprawiało radość, pobudzało do aktywności.

– Otwartość na świat i wierność ideałom: „Serduszko” zbliża do siebie wychowanków z różnych środowisk kulturowych, społecznych, rodzinnych. Mamy wśród nas dzieci o innej narodowości, z rodzin wielodzietnych, ale i niewielkich liczebnie. Rodziny w mniejszy lub większy sposób są blisko wartości chrześcijańskich. Zachowujemy dla siebie szacunek, wymagając poszanowania dla wyznawanych ideałów chrześcijańskich. Jednocześnie traktujemy sprawiedliwie każdego wychowanka, ucząc empatii, wrażliwości na drugiego człowieka, funkcjonowania w różnorodnej wiekowo społeczności (młodsze dzieci biorą przykład ze starszych, a starsze starają się być przykładem dla młodszych), zasad fair play w rywalizacji sportowej, szacunku do starszych, zrozumienia dla słabszych i chorych.
Przygotowanie do wejścia w świat szkolnej edukacji: Nasi wychowawcy są jednocześnie sprawdzonymi edukatorami. Przygotowując kolejne pokolenia do obowiązku szkolnego, w przyjaznej atmosferze oswajają najmłodszych z publicznymi występami na małej scenie, recytacją, nauką piosenek, odgrywaniem scenek. Ćwiczą wytrwałość w nauce pierwszych pisanych słów, początkowej edukacji językowej, umiejętności liczenia, poznawaniu zjawisk przyrody, środowiska naturalnego, relacji międzyludzkich. Mały człowiek uczy się pokonywać tremę, radzić sobie z porażką i sukcesem. Opuszczając progi „Serduszka” jest otwarty na świat i ludzi, umie podjąć dialog z otaczającym go  środowiskiem.


Pogłębianie relacji emocjonalnej z najbliższymi
Freepik

CELE PROGRAMU:

 1. Wyzwalanie naturalnego potencjału dziecka poprzez odpowiedni dobór zajęć rozwijających dostosowanych do wieku i możliwości wychowanka.
 2. Poznawanie, akceptowanie i praktyczne wdrażanie takich postaw moralnych jak: prawda, sprawiedliwość, empatia, wrażliwość, miłość bliźniego.
 3. Rozwiązywanie małych dylematów w oparciu o rozróżnienie dobra i zła.
 4. Wdrażanie zasad higieny, nauka samodzielności w dbaniu o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 5. Działania służące pogłębianiu relacji emocjonalnej z najbliższymi.
 6. Wsparcie w samodzielnym poszukiwaniu informacji o otaczającym nas świecie.
 7. Trening umiejętności społecznych i wczesna diagnoza deficytów w obszarze dostosowania społecznego.
 8. Poznawanie i ćwiczenie różnych technik komunikacji.
 9. Nauka i wsparcie w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby.
 10. Kształtowanie życzliwości i otwartości do ludzi i środowiska przyrodniczego.

Odkrywamy Polskę

KLUCZE METODYCZNE NASZEJ PRACY:

 • Odkryć – warsztaty i zajęci tematyczne oraz elementy wiedzy wplecione w codzienny rytm dnia
 • Przyswoić – utrwalanie wiedzy poprzez wierszyki, rysunki, odtwarzanie rzeczywistości w piosence i dramie
 • Doświadczyć – nasze zajęcia nastawione są na wyrażenie przez dziecko emocji związanych z zagadnieniem, uzewnętrznienie własnej ekspresji
 • Działać – nabyta wiedza wykorzystywana jest w zewnętrznych aktywnościach jak udział w konkursach i przeglądach, inicjatywy prospołeczne, interakcje z lokalnymi placówkami dydaktycznymi i kulturalnymi

przedszkole bielsko

JAK UCZYMY?

Stałe zajęcia w „Serduszku”:

– zajęcia teatralne (instruktorka posiadająca wieloletnie doświadczenie aktorskie i pedagogiczne, aktorka teatralna. Zajęcia te to nie tylko małe inscenizacje, ale też poznawanie technik teatralnych, rodzaju rekwizytów, dekoracji i lalek, odtwarzanie małych form scenicznych, rozmowa na temat postaw prezentowanych przez postacie ze sztuki lub bajeczki, identyfikowanie się bądź nie z postawami wyrażonymi słowem i obrazem);

zajęcia językowe (j. angielski dla maluszków i starszaków oraz elementy j. włoskiego w zabawie i piosence. Najmłodsi poznają słownictwo tematycznie związane z danym zagadnieniem, uczą się liczyć i wyrażać w prostych frazach, poznają zagadnienia typowe dla ich wieku i wdrażają w przyszłą edukację językową w szkole podstawowej)

dogoterapia (nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, obcowanie ze zwierzętami, poznawanie nawyków obronnych w sytuacjach zagrożenia)

religia (wprowadzenie dziecka w poznanie wiary, modlitwy i liturgii, wspomaganie rozwoju moralnego i kształtowanie postaw we wspólnotach społecznych)

zajęcia muzyczno-rytmiczne (prowadzone przez doświadczonego instruktora zajęcia służą umuzykalnianiu najmłodszych, łączeniu zajęć ruchowych z muzyką, poznawaniu i prezentowaniu piosenek, nauce gry na prostych instrumentach jak dzwonki, grzechotki, tamburyn)

zajęcia ruchowe

cykliczne warsztaty i aktywności:

 • plastyczne fantazje
 • mały ogrodnik
 • ekologia w praktyce
 • „planszówkowy świat”
 • mały kucharz

Nasze aktywności można na bieżąco śledzić na profilu fb przedszkola.


Współpraca z rodzicem
Freepik

STREFA RODZICA

Powierzając naszej trosce swoje Dziecko, dali Państwo dowód zaufania, którego nie możemy zawieść. Dlatego tak ważna jest dla nas rzetelna informacja, współpraca, stały kontakt z rodzicami i opiekunami. „Serduszko” widzi w rodzinie najważniejszą przestrzeń wychowawczą, której nie może zastąpić, lecz jednocześnie stara się współdziałać z domem rodzinnym w trosce o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo każdego wychowanka.

Formy współpracy z rodzicem

 • rozmowa indywidualna na życzenie (po ustaleniu z wychowawcą dogodnego terminu)
 • zebrania grupowe z rodzicami (omówienie głównych zadań roku dydaktycznego);
 • konsultacje z dyrektorem (po indywidualnym ustaleniu terminu)
 • informacja pisemna – arkusz obserwacji dzieci z orzeczeniami, okólniki do rodziców;
 • spotkanie z psychologiem przedszkolnym (na życzenie rodzica bądź z inicjatywy terapeuty)
 • organizowane corocznie badania przesiewowe (wady postawy, profilaktyka i higiena jamy ustnej)
 • Projekt autorski „Profilaktyka dla smyka” – cykliczne audycje w Radio Anioł Beskidów (prelekcja tematyczne i wywiady z ekspertami z różnych dziedzin rejestrowane przez Stowarzyszenie Dla Rodziny „Serduszko”)
 • kontakt mailowy z dyrekcją i zarządem organu prowadzącego;
 • wspólne uroczystości i imprezy – urodziny przedszkolne, Kiermasz Organizacji Pozarządowych w Gemini Park, Orszak Trzech Króli, dni rodziny, dni babci i dziadka, Rajd na Kozią Górkę, kulig w Wiśle, powitanie wiosny, festyn w ZCBM z udziałem przedszkolaków.
 • nieodpłatna pomoc prawna w formie drobnych konsultacji w obszarze prawa rodzinnego

Główne cele współpracy z rodzicem:

 • rozwój dziecka, wskazanie jego mocnych i słabych stron;
 • skierowanie dziecka w uzasadnionych przypadkach na dalszą diagnostykę;
 • motywowanie wychowanka do osiągania postępów edukacyjnych;
 • pomoc w bezpiecznym wejściu w świat edukacji szkolnej, wyborze placówki dalszego kształcenia;
 • tworzenie płaszczyzny wspólnoty, integracja społeczności przedszkolnej

Zajęcia rozwijające

MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE

Naszym zadaniem jest nie tylko rozwój intelektualny dziecka. Zależy nam na wdrażaniu prawidłowych postaw w naturalny sposób – bez nadmiernego przymusu, bez różnicowania dzieci na bardziej lub mniej pojętne. Każdemu z wychowanków chcemy dać możliwość przyswajania prawidłowych odniesień społecznych we własnym tempie, choć oczywiście nie brakuje dobrej motywacji i treningu umiejętności społecznych.

Przedszkolak z „Serduszka” uczy się jak:

– stosować prawidłowe formy grzecznościowe

– dbać o higienę ucząc się samodzielności

– pomagać w prostych czynnościach (nakrywanie do stołu, prace kuchenne)

– samodzielnie ubrać się przed spacerem i rozebrać po powrocie

– bezpiecznie wybrać się na przechadzkę, słuchając i wykonując poleceń wychowawcy

– nie krzywdzić kolegi lub koleżanki, uczyć się cierpliwości

– umieć się zachować w miejscu publicznym (kino, teatr, muzeum, poczta, kościół)

– umieć przyznać się do błędu, przeprosić i podjąć postanowienie poprawy

– kibicować słabszym od siebie i nie zazdrościć mocniejszym

– zaprezentować się na scenie pokonując tremę

– ładnie się wysławiać w ojczystym języku

– dbać o czystość wokół siebie i nie śmiecić w miejscu publicznym

– okazywać szacunek starszym (rodzicom, dziadkom, sąsiadom, wychowawcom)

– szanować cudzą własność (nie niszczyć i nie zabierać)

– ładnie spożywać posiłki i poznawać nowe, zdrowe smaki

– być wrażliwym na krzywdę i chorobę innych, także niepełnosprawnych

– umieć się dzielić z innymi – także tym, na czym nam zależy

– unikać krzyku na rzecz rozmowy

– umieć zakończyć nawet najlepszą zabawę

– umieć przyznać się do błędu i nie kłamać

– wyrażać emocje, potrafić się cieszyć, nie wstydząc się smutku

– być dumnym z polskiej historii i lokalnego folkloru

– wyznawać wartości chrześcijańskie i rodzinne

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SPOŁECZNYCH:

 • rozmowy i dyskusje, pogadanki tematyczne;
 • dialog jako metoda rozwiązywanie konfliktów;
 • lektura historyjek związanych z sytuacjami społecznymi;
 • omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających problem;
 • dyskusja przy okazji prezentowanej scenki teatralnej;
 • stworzenie kodeksu przedszkolaka oraz jego respektowanie;
 • pokazywanie przykładów i wzorów do naśladowania (bohaterowie historyczni, święci, postacie z bajek)

Sala zajęć - przedszkole serduszko w bielsku-białej

KILKA SŁÓW O NAS

Przedszkole „Serduszko” jest miejscem z bogatą tradycją. Założone w 1993 roku działa nieprzerwanie wychowując kolejne pokolenia najmłodszych, przygotowując je do wejścia w świat edukacji wczesnoszkolnej, otwiera na otaczający je świat i drugiego człowieka. Podstawą naszej misji jest troska o rodzinę, pomoc dziecku w pokonywaniu barier, integracja najmłodszych wszczepiona w środowisko rodzinne i lokalną społeczność, rozwijanie pasji artystycznych, podkreślanie przynależności kulturowej poprzez poznawanie lokalnego folkloru oraz szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Wyznawane przez nas wartości oparte są o antropologię chrześcijańską a filozofia pracy dedykowana naszej placówce została stworzona w oparciu o najwartościowsze elementy kilku metod dydaktycznych, wśród nich m.in. metody pedagogiki Janusza Korczaka i metody Montessori. Nie jest to jednak odwzorowanie żadnej z nich, lecz unikalne połączenie dostosowane do najważniejszego zadania wychowawczego jakie stawiamy przed sobą w „Serduszku” –
POZWOLIĆ SIĘ ROZWINĄĆ POZOSTAJĄC W SERCU RODZINY.

FILOZOFIA PRACY „SERDUSZKA”

Podobnie jak Janusz Korczak uważamy, że dziecko to mały człowiek, któremu należy poświęcić czas, okazać szacunek, uważnie wsłuchiwać się w jego potrzeby, nie tracąc jednocześnie z oczu celu wychowawczego opartego na dawaniu przykładu, pokazywaniu różnicy między dobrem a złem, kształtowaniu postawy szacunku do wielopokoleniowej wspólnoty, umiejętności otaczania opieką młodszych, zachowania zdrowej hierarchii, w której wychowawca i rodzic to przewodnicy.

Nasza metoda zakłada ścisłą współpracę z rodzicem, zachowanie zdrowego balansu pomiędzy rolą domu rodzinnego oraz przedszkola (jako drugiego domu, w którym dziecko spędza ponad połowę dobowego czasu aktywności) w rozwoju małego człowieka. Zbieżnie do metody Montessori stawiającej nacisk na tzw. edukację kosmiczną, staramy się za pomocą materiałów dydaktycznych, warsztatów, lekcji poglądowych na miejscu i w terenie rozwijać i poszerzać zainteresowania dziecka otaczającym światem, wzbogacać i pogłębiać jego zrozumienie zachodzących w przyrodzie zjawisk, ukazywać regulacje rządzące systemami społecznymi, wśród których na pierwszym miejscu jest środowisko rodzinne. Pokazujemy jak istotne jest wzajemne oddziaływanie na siebie członków społeczności przedszkolnej, dlatego nasze dzieci nie są izolowane od młodszych i starszych wychowanków, mimo istnienia grup wiekowych część czasu spędzają razem, ucząc się wzajemnie słuchania swoich potrzeb i wyrażania ich, nabywania umiejętności społecznych, treningu cierpliwości, komunikowania emocji.


FORMY REALIZACJI ZAŁOŻEŃ METODYCZNYCH

Zajęcia w tygodniowym grafiku stałym:

 • angielski (praca na abstraktach i konkretach, liczenie, rymowanki i piosenki, scenki językowe, zajęcia rytmiczno-muzyczne z j. angielskim, poznawanie świata ożywionego i nieożywionego za pomocą prostych pojęć językowych)
 • zajęcia teatralne (praca indywidualna i w grupie, scenki teatralne i bajeczki z instruktażem prowadzącej zajęcia aktorki teatru „Banialuka”, spotkania z żywym słowem na scenie, poznawanie technik aktorskich i lalek)
 • religia (nauka małego katechizmu, modlitw, piosenek religijnych, głównych prawd wiary, udział w nabożeństwach w kościele, wykonywanie symboli związanych z okresem liturgicznym, pacierz i modlitwy przed posiłkiem),
 • rytmika (zajęcia stałe oparte na elementach ruchowych i piosenkach, nauka różnych stylów muzycznych na prostych kompozycjach, śpiew z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych, nagrywanie piosenek dla regionalnej rozgłośni radiowej
 • aktywność ruchowa (stałe zajęcia wychowania fizycznego w sali przedszkolnej oraz ogródku, wyjścia na plac zabaw, wyjazdy na Błonia, zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego, lepienie bałwana, przejażdżki ciuchcią)
Wspólne zajęcia i festyny

Zajęcia dodatkowe w formie warsztatów:

 • ekologia (zajęcia plenerowe, uprawa roślin jadalnych, pielęgnowanie kwiatów, poznawanie fauny leśnej i zwierząt gospodarskich oraz egzotycznych, spotkanie z pszczelarzem, programy ochrony przyrody, pogadanki o szkodliwości zanieczyszczania atmosfery, pozostawiania śmieci, nadmiernej ich produkcji)
 • plastyka (warsztaty z tworzenia pisanek, palm wielkanocnych, ozdób choinkowych, figurek z kasztanów i innych bezpiecznych materiałów, udział w konkursach plastycznych indywidualnych i zespołowych)
 • sensoryka (poznawanie różnych materiałów i faktur – wymiary, powierzchnie, bryły, poznawanie świata za pomocą różnych zmysłów, elementy terapii Integracji Sensorycznej na profesjonalnym sprzęcie lub regularna terapia dla dzieci z orzeczeniami, zajęcia rozwijające myślenie logiczne, budowanie bogatego słownictwa, aktywności intelektualnej),
 • mały kucharz (przygotowywanie przekąsek – potraw i napojów – pod okiem wychowawców, pomoc i wspólne pieczenie pączków, pizzy, tworzenie kolorowych sałatek i koktajli owocowych, słodkich deserów, nauka pięknego układania nakryć i sprzątania po posiłku, bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem kuchennym)
 • zajęcia z elementami logopedii (wierszyki i rymowanki usprawniające aparat mowy, ćwiczenia dykcyjne, gimnastyka języka)
 • zajęcia usprawniające (ćwiczenia precyzji ruchów ręki, koordynacji oko-ręka, przygotowanie do samodzielnego i estetycznego pisania z poznawaniem literek i prostych wyrazów, czytania, liczenia: od 1 do 10 i dalej, system dziesiętny, prosta geometria i ułamki, podstawowe działania, pogadanki na temat zwyczajów i norm społecznych, elementów kultury polskiej i innych krajów, zasad dobrego wychowania,
 • zajęcia praktyczne z samoobsługi: ubieranie się na spacer i przebieranie po powrocie, sprzątanie sal, układanie zabawek, dbałość o higienę – mycie rąk po posiłku i wyjściu z toalety, układanie ubrań, chwytanie przedmiotów prostymi instrumentami, posługiwanie się bezpiecznymi nożyczkami, precyzyjne wycinanki) zakończone całościowym przygotowaniem dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego w edukacji wczesnoszkolnej.

KOGO ZAPRASZAMY DO „SERDUSZKA”

W myśl naszej filozofii pracy i ducha organizacji prowadzącej przedszkole w „Serduszku” jest miejsce dla każdego, kto respektuje profil placówki i chce się rozwijać poznając świat w rodzinnej atmosferze bezpieczeństwa i współdziałania. Stawiamy na wstępną rozmowę, poznanie się wzajemne, tak, aby zarówno kadra prowadząca jak i samo dziecko wraz z jego najbliższymi mogli ocenić czy „Serduszko” to właśnie to miejsce. W trakcie realizacji programu na dany rok chcemy nie tylko opiekować się i kształcić dziecko, ale też zaprosić do tego procesu rodzica poprzez konsultacje i spotkania, wspólne, rodzinne wyjazdy na kuligi, majówki, festyny, rajdy górskie, warsztaty, okolicznościowe występy. Naszym wychowankom towarzyszymy także po zakończeniu edukacji poprzez diagnozę możliwości realizacji obowiązku szkolnego, usuwanie barier stojących na drodze do bezkolizyjnego wejścia w szkolny świat, diagnozę potrzeby terapii wspomagającej w wypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, wskazania do rozwoju szczególnych uzdolnień artystycznych i edukacyjnych, rekomendacje do wybranych szkół poza rejonem (na stałe współpracujemy ze Szkołą Podstawową ZCBM przy ul. Broniewskiego, gdzie trafia wielu naszych absolwentów). Dyrekcja, kadra oraz przedstawiciel organu prowadzącego są do dyspozycji rodzica w celu bieżącego omawiania postępów edukacyjnych i wychowawczych dziecka, przekazujemy też sugestie związane z ewentualnymi deficytami w tych obszarach, licząc na współpracę w przestrzeni domu rodzinnego, którego chcemy być uzupełnieniem i przedłużeniem.


Zapraszamy do kontaku:

Dyrektor ds. pedagogicznych:  mgr Magdalena Żółty
tel: 606 420 673

Dyrektor: mgr Sylwia Mazurczak
tel: 502 872 145

Zapraszamy do Serduszka mieszczącego się w Bielsku-Białej przez cały rok!