Adaptacja w przedszkolu

Jak pomóc dziecku pokonać stres przed przedszkolem?

 1. Przedszkole przedstaw jako przyjazne i bezpieczne miejsce, w którym dziecko pozna wielu nowych przyjaciół.
 2. Rozwijaj aktywność poznawczą dziecka – rozbudzaj ciekawość i zachęcaj do nauki, zadbaj o rozwój zainteresowań.
 3. Rozmawiaj z dzieckiem o przedszkolu – rozwiej jego lęki i obawy przed pójściem do przedszkola, dodaj mu otuchy, zapewnij o swoim wsparciu i pomocy w trudnych sytuacjach.
 4. Kształtuj samodzielność i odpowiedzialność dziecka – nie wyręczaj, stawiaj wymagania na miarę możliwości (samoobsługa: ubieranie, samodzielność w toalecie, podczas jedzenia, sprzątanie zabawek, pomoc w prostych obowiązkach domowych).
 5. Zapewnij dziecku systematyczny kontakt z rówieśnikami – ucz pozytywnych zachowań, stosowania zwrotów grzecznościowych, kontrolowania emocji i stosowania obowiązujących norm społecznych. Zachęcaj do współpracy i współdziałania.
 6. Zadbaj o dobry stan zdrowia dziecka – zapewniaj mu dużo ruchu i zabaw na świeżym powietrzu.
 7. Dbaj o higienę psychiczną dziecka – regularne posiłki, odpowiednią ilość snu oraz odpoczynek.
 8. Zapoznaj dziecko z przedszkolem – z jego pomieszczeniami, pracującymi tam paniami, rytmem dnia. Weźcie wspólnie udział w Dniach Otwartych oraz Dniach Adaptacyjnych placówki i zajęciach organizowanych dla przyszłych przedszkolaków.
 9. Przygotuj dziecko do przedszkola – zachęcaj do rysowania, malowania, pisania. Zaplanuj wcześniej z dzieckiem rozkład dnia uwzględniając czas na odpoczynek, aktywność fizyczną, godzinę pójścia spać.
 10. Przygotuj dziecko do nowych zadań – ucz dziecko cierpliwości i staranności, zachęcaj do pokonywania trudności i poszukiwania rozwiązań.
 11. Pozwól dziecku zabierać do przedszkola swoją ulubioną zabawkę.
 12. Dotrzymuj słowa i odbieraj dziecko z przedszkola o umówionej porze dnia.
przyjazna adaptacja w przedszkolu

Zasady współpracy z rodzicami

Formy spotkań z rodzicami:

 1. Zebrania ogólne.
 2. Zebrania grupowe.
 3. Dni Otwarte.
 4. Uroczystości przedszkolne.
 5. Warsztaty pedagogiczne.
 6. Kontakty indywidualne.
 7. Zajęcia pokazowe.
 8. Dni Adaptacyjne.
 9. Spotkania z Radą Rodziców.

Opis działań i dobranych do nich form kontaktu z Rodzicami:

 1. Informowanie Rodziców o funkcjonowaniu przedszkola: zebrana grupowe, Dni Otwarte, informatory, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej. Dni Adaptacyjne.
 2. Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań rodziców: zebrania, Dni Otwarte, uroczystości, Dni Adaptacyjne.
 3. Zapoznanie rodziców z dokumentami przedszkola: zebrania, kontakty indywidualne. Rodzic ma stały dostęp (wgląd) do dokumentacji przedszkola.
 4. Przekazywanie rodzicom informacji o dziecku: zebrania, Dni Otwarte, uroczystości, kontakty indywidualne, karty obserwacji i samooceny osiągnięć i zachowań dziecka, arkusze diagnostyczne, wyniki diagnoz, pisemna informacja dla rodziców odnośnie rozwoju ich dziecka i jego charakterystyki, wystawy prac dziecięcych.
 5. Sprawy bieżące: zebrania, kontakty indywidualne, komunikaty na tablicy i na stronie internetowej.
 6. Pedagogizacja rodziców: zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców, warsztaty prowadzone przez specjalistów, udostępnianie literatury pedagogicznej.
 7. Konsultacje w sprawie spraw bieżących, omawianie osiągnięć placówki i jej sytuacji finansowej: spotkania z Radą Rodziców.

Sposoby informowania rodziców o spotkaniach:

 1. Indywidualne zaproszenia.
 2. Tablica informacyjna.
 3. Strona internetowa.
 4. Kontakt telefoniczny.
 5. Kontakt mailowy.

Czego oczekujemy od rodziców powierzonych nam dzieci?

Dzieci w domu nie powinny:

 • oglądać programów i filmów dla dorosłych,
 • słuchać i używać wulgarnych słów,
 • być świadkami nieporozumień między dorosłymi,
 • być karane fizycznie.

Dzieci w domu będą mieć:

 • ustalony rytm dnia (porę wstawania i kładzenia się spać),
 • ustalone obowiązki (np: wynoszenie śmieci, podlewanie kwiatów),
 • zapewniony czas na zabawę z opiekunami (minimum 1 godzinę dziennie, w tym czytanie przed snem),
 • ustalone reguły postępowania i związane z tym nagrody i kary,
 • wybierane audycje telewizyjne, a czas oglądania telewizji nie będzie przekraczał 2 godzin dziennie,
 • wpajany szacunek do innych ludzi.