Statut

Statut Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku – Białej.
jednolity tekst uwzględniający zmiany przyjęte 30.11.2018 r.

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Jest organizacją pozarządową, która ma status pożytku publicznego. Działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie podlega kontroli zewnętrznej na zasadach dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego.

§ 2

Stowarzyszenie zrzesza członków, którzy chcą włączyć się do powstania i działania katolickich placówek oświatowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.

§ 5

Opiekę duchową nad członkami Stowarzyszenia sprawuje kapelan wskazany przez Stowarzyszenie i aprobowany przez Kurię diecezjalną i Biskupa.

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz zachowania i kontynuowania istnienia katolickich placówek oświatowych oraz tworzenie warunków zapewniających zabezpieczenie potrzeb materialnych tych placówek, ich funkcjonowania na płaszczyźnie pedagogicznej, edukacyjnej, opiekuńczej w duchu wiary i nauki katolickiej,
 2. prowadzenie i wspieranie katolickich placówek oświatowych oraz promocja ich działalności w środowisku lokalnym,
 3. jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości do Ojczyzny,
 4. pogłębienie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:
  1. nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,
  2. polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego,
 5. kształtowanie u wychowawców postaw zgodnych z powyższymi wartościami,
 6. upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich,
 7. propagowanie odpowiednich postaw w środowisku lokalnym i instytucjach publicznych, by dzięki temu nie działały one sprzecznie z nauczaniem Kościoła,
 8. wspieranie działań innych osób i instytucji, zmierzających do celów zgodnych z zadaniami Stowarzyszenia,
 9. udzielanie wsparcia materialnego, w miarę posiadanych środków, rodzinom dzieci uczęszczających do placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie.

§ 7

 1. Pracownicy placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie mogą być członkami Zarządu, ale  nie  mogą w  Zarządzie  stanowić  większości.
 2. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników spośród swoich członków i spoza tego grona.
 3. Stowarzyszenie cały dochód z działalności przeznacza na działalność statutową.

§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie w szczególności:

 1. inspiruje oraz prowadzi własne badania i wykonuje ekspertyzy dotyczące spraw młodzieży, rodziny, oświaty i innych tematów związanych z wychowaniem i nauczaniem,
 2. proponuje kierunki zmian w polskim systemie oświaty,
 3. podejmuje prace nad nowymi programami nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także ocenia istniejące,
 4. zakłada i prowadzi placówki oświatowe, kulturalne i wychowawcze o profilu katolickim, wspierając już istniejące,
 5. organizuje obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 6. organizuje działalność samokształceniową, kulturalną i religijną, w szczególności poprzez: spotkania, dyskusje, kursy, zjazdy, odczyty, sympozja, wykłady, pielgrzymki, rekolekcje,
 7. prowadzi działalność informacyjno – publicystyczną i wydawniczą,
 8. wypowiada się w sprawach publicznych,
 9. organizuje i uczestniczy w akcjach i zgromadzeniach społecznych,
 10. współpracuje z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i osobami prawnymi oraz fizycznymi o tych samych lub podobnych celach i założeniach, a w szczególności z organizacjami nauczycielskimi, wychowawczymi i młodzieżowymi,
 11. współdziała w sprawach oświatowych i wychowawczych z różnymi środowiskami, a w szczególności: duszpasterstwami, parafiami, na terenie których działają placówki oświatowe, ośrodkami katechetycznymi, szkołami katolickimi, radami pedagogicznymi, komitetami rodzicielskimi, samorządami uczniowskimi oraz harcerstwem,
 12. może prowadzić działalność gospodarczą,
 13. prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową,
 14. w miarę posiadanych środków prowadzi działalność charytatywną, której celem jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin najuboższych korzystających z placówek stowarzyszenia.

§ 9

Stowarzyszenie kieruje się konstytucyjnymi zasadami wolności sumienia i wyznania, w szczególności zaś nie uzależnia swej działalności edukacyjnej, udzielania pomocy bądź świadczeń edukacyjnych od deklaracji wyznaniowej osób, które chcą z nich korzystać, bądź których dzieci będą uczęszczać do placówek oświatowo-wychowawczych, pod warunkiem akceptacji statutu Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego oraz regulaminu placówki oświatowej.

§ 10

W sprawach nadzoru pedagogicznego prowadzone przez Stowarzyszenie placówki oświatowe  podlegają odpowiednim organom Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Nadzór pedagogiczny ze strony Stowarzyszenia sprawuje członek Zarządu posiadający kwalifikacje pedagogiczne. Placówki oświatowe realizują podstawę programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 11

 1. Stowarzyszenie współpracuje z Kompetentną władzą kościelną tak w kwestiach zarządu Stowarzyszeniem jak i podległymi sobie katolickimi placówkami dydaktycznymi.
 2. Kompetentnej władzy kościelnej, w tym przypadku zaś Biskupowi Diecezjalnemu, przysługuje wobec Stowarzyszenia prawo do wizytacji i nadzoru działalności Stowarzyszenia oraz placówek dydaktycznych przez nie prowadzonych w zakresie realizowania przez nie zadań statutowych zgodnie z katolicką nauką społeczną.

Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 12

Stowarzyszenie tworzą:

 1. członkowie zwyczajni
 2. członkowie honorowi

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski zamieszkujący w kraju lub za granicą, który akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata stwierdzającej, że akceptuje cele Stowarzyszenia i zobowiązuje się do przestrzegania Statutu. Deklarację podpisuje dwóch członków wprowadzających będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.
 3. Za szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. udzielać rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych,
 3. zgłaszać wnioski i propozycje do władz Stowarzyszenia,
 4. uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,
 5. korzystać z pomocy oraz świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.

§ 15

Członkom honorowym przysługują następujące prawa:

 1. zgłaszanie wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
 3. korzystanie z pomocy oraz świadczeń Stowarzyszenia,
 4. branie udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brać czynny udział w urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia,
 2. stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, które są zgodne z założeniami statutowymi i nie godzą w dobre imię prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek oświatowych,
 3. godnie reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz,
 4. regularnie opłacać składki członkowskie, brać udział w posiedzeniach Walnych Zgromadzeń.

§ 17

Członkostwo Stowarzyszenia dla członków zwyczajnych ustaje na skutek:

 1. śmierci,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
 3. wydalenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu ciężkiego naruszenia zasad funkcjonowania Stowarzyszenia i obowiązków członkowskich
 4. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

§ 18

W razie postępowania uchybiającego godności, przykładnej postawie moralnej lub w przypadku rażącego naruszania postanowień Statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie może pozbawić członkostwa honorowego i zwyczajnego na wniosek Zarządu.

§ 19

Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia, dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie zawitym 14 dni od doręczenia pisma powiadamiającego.

§ 20

Zabrania się dokonywania następujących czynności:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; zwanymi dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich; w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenia
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie zwyczajni.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Kadencja władz Stowarzyszenie trwa 4 lata.

§ 22

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, porządek obrad podawany jest co najmniej 14 dni przed terminem zebrania; porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony poprzez głosowanie większością 2/3 głosów.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej za uprzedni rok,
  3. udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  4. wybieranie Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
  5. odwołanie członka Zarządu z przyczyn określonych w statucie,
  6. rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członków Stowarzyszenia,
  7. rozstrzyganie odwołań członków zwyczajnych od uchwały Zarządu, wykluczającej ich ze Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
  9. zatwierdzanie regulaminu Stowarzyszenia, a w szczególności: Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  10. uchwalanie rozwiązania i likwidacji prowadzonych placówek oświatowych oraz likwidacji Stowarzyszenia stosownie do obowiązujących przepisów.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej:
  1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (delegatów),
  2. w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym i w takim przypadku określane jest jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne powoływane jest przez Zarząd:
  1. na mocy własnej uchwały,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 20% członków zwyczajnych.
 3. Wnioski o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione i zawierać projekt porządku obrad. Od chwili złożenia wniosku do czasu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może upłynąć więcej niż 28 dni.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami dla których zostało  zwołane.

§ 24

 1. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań finansowych  powyżej  50 000 złotych rocznie bądź rozporządzanie mieniem Stowarzyszenia powyżej tej kwoty, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 2. Budżet Stowarzyszenia uwzględnia plany finansowe w zakresie przychodów i wydatków prowadzonych placówek oświatowych.
 3. Walne Zgromadzenie oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ponoszą odpowiedzialność prawną w zakresie podejmowanych decyzji i działań, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawa polskiego.
   

§ 25

Zarząd Stowarzyszenia liczy od 5 do 7 członków.

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Sekretarz
  4. Skarbnik
  5. Członkowie

Co najmniej jedna osoba, wchodząca w skład Zarządu Stowarzyszenia powinna posiadać kwalifikacje pedagogiczne zgodne z obowiązującymi przepisami.

 1. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez uprawnionych do głosu uczestników Zgromadzenia. Kandydować mogą osoby obecne na sali, a także nieobecne, które złożyły pisemną zgodę na kandydowanie. Pracownicy placówek oświatowych  nie  mogą  stanowić  większości członków  Zarządu.
 2. Prezesa spośród zgłoszonych kandydatów wybiera Walne Zgromadzenie w osobnym głosowaniu.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wskazaniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
 3. Przyjmowanie członków zwyczajnych oraz występowanie z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego, skreślenie z listy członków.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia i prowadzonych placówek oświatowych na zewnątrz i działanie w ich imieniu.
 5. Uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia.
 6. Angażowanie i zwalnianie pracowników.
 7. Ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu ich płacenia.
 8. Przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań i bilansów.
 9. Udzielanie przez Zarząd Stowarzyszenia pełnomocnictw i upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, nadzorowanie i odbiory prac remontowych na terenie prowadzonych placówek oświatowych.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na miesiąc z głosem doradczym dyrekcji prowadzonych placówek oświatowych, chyba że osoba będąca dyrektorem placówki oświatowej jest jednocześnie członkiem Zarządu.

§ 28

 1. Do ważności obrad Zarządu potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu – w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Na żądanie co najmniej jednego z członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne.
 3. W razie ustąpienia lub śmierci członka skład Zarządu zostaje uzupełniony poprzez wybór następcy przez Walne  Zgromadzenie.
 4. W razie nieuzasadnionej nieobecności członka Zarządu na mniej niż połowie spotkań Zarządu w ciągu roku, Walne Zgromadzenie na podstawie sprawozdań z działalności Zarządu może podjąć uchwałę  o odwołanie z funkcji członka Zarządu oraz wyborze następcy. 
 5. Członkowie zarządu za pełnienie funkcji w zarządzie nie otrzymują wynagrodzenia.
 6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 członków jest władzą kontrolującą działalność Stowarzyszenia. Pracownicy prowadzonych placówek oświatowych nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza w ciągu 14 dni od daty Walnego Zgromadzenia, na którym została powołana.
 2. Uchwały komisji rewizyjnej  zapadają większością głosów w obecności 3 członków. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka wyboru następcy może dokonać Walne Zgromadzenie (kooptację wyklucza się).
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia,
  2. kontrola gospodarki finansowej, zarządzania mieniem Stowarzyszenia,
  3. kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
  4. kontrola, o której mowa w § 29 ust. 3 p. 1-3 powinna być przeprowadzona przynajmniej raz w roku,
  5. opiniowanie rocznego preliminarza budżetowego oraz bilansów rocznych Stowarzyszenia,
  6. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  7. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub posiedzenia Zarządu.
 4. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Do członków Komisji Rewizyjnej stosują się następujące rygory:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa z winy umyślnej.

Rozdział VI – Majątek Stowarzyszenia

§ 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią m.in. nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 31

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z :

 1. wpisowego i składek członkowskich,
 2. dotacji, odsetek bankowych, lokat bankowych,
 3. darowizn, spadków i zapisów, dochodów własnych, grantów, funduszy unijnych, funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów, inne wpływy.

§ 32

 1. Dla zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa. Oświadczenia woli w tym zakresie powinny być składane na piśmie pod nazwą Stowarzyszenia.
 2. W pozostałych sprawach Stowarzyszenie reprezentuje prezes lub wskazany przez niego członek zarządu.

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

§ 33

1. Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia:

 1. podejmuje uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązywania Stowarzyszenia;
 2. w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wybiera Komisję likwidacyjną w składzie 5 członków;
 3. określa sposób przeznaczenia lub przekazania majątku Stowarzyszenia;
 4. określa sposób likwidacji lub przekazania prowadzonych przez Stowarzyszenie placówek oświatowych.

2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.